Версия за печат

04630-2018-0001

BG-Нови пазар:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

7. Електроинженерство


Решение номер 1 от дата 23.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000923169

BG333, Народно Читалище „Христо Ботев 1872”, ул. Патриарх Евтимий №1, За: Емил Христов Мирчев, България 9900, Нови пазар, Тел.: 0537 23370, E-mail: npazar_chitalishte@abv.bg, Факс: 0537 23370

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://chitalishte-np.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chitalishte-np.com/zop/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.07.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на система ефектно осветление" Обособена позиция № 2 "Доставка на озвучителна система" Обособена позиция № 3 "Актуализация на изкуствено осветление"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.07.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на система ефектно осветление"; Обособена позиция № 2 "Доставка на озвучителна система"; Обособена позиция № 3 "Актуализация на изкуствено осветление". В обхвата на настоящата обществена пъръчка са включени следните дейности: Обособена позиция № 1 "Доставка на система ефектно осветление" – включва доставка на Театрален халогенен PC прожектор 300/500W/Gy 9.5; Театрална халогенна асиметрична вана 1000W/R7S; Светодиодна вана 42х3W /RGB 3 в 1/; Театрален халогененследач 2000/2500W/G22; Театрален халогенен PC прожектор 2000/2500W/G22; Театрален профилен прожектор 1000/1200W/Gx 9.5; Пушек машина за тежък дим; Доставка и монтаж, включително управляващи кабели и окомплектовка, пуск и настройка, съгласно приложена техническа спецификация; Обособена позиция № 2 "Доставка на озвучителна система" - включва доставка на пасивни басови озвучителни тела; сателити за централно озв. тип LineArray; усилвател за баси; усилвател за сателитни колони; усилвател за драйвери; цифров звуков процесор; смесителен пулт; активни озвучителни тела; активни студийни монитори; радио микрофон; кабелен микрофон; развързващ блок; Рак шкаф за техника със захранване 220 V; мултикор; табла за сцена; окачване за LineArray сателити; стойки за микрофони; консумативи и монтаж, съгласно приложена техническа спецификация; Обособена позиция № 3 "Актуализация на изкуствено осветление" – включва доставка, демонтаж и монтаж на осветителни тела и др. съпътстващи дейности, съгласно приложена техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява чрез ДБФП № 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. по проект „Обновяване и модернизация на НЧ „Христо Ботев – 1872”, гр. Нови пазар”, който се осъществява с финансовата подкрепа на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските район от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони., сключен между Народно Читалище „Христо Ботев – 1872" гр. Нови пазар и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 94692.53 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива и провежда настоящата по вид процедура „Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 19, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на част 5, глава 25 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е на прогнозна стойност до 264 033 лв.лева без ДДС, Възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13 на ЗОП. В случая, прогнозната стойност на обществена поръчка е общо в размер на 94 692,53 лева без ДДС и предвид обстоятелството, че не са налице основания за провеждане на „пряко договаряне", както и че не са налице основанията за провеждане на състезателен диалог или процедура на договаряне, са налице условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. По този начин се гарантира публичностга при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел осигуряване на максимална публичност и постигане на най добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата. За нерегламентираните в настоящата документацията условия, се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Христов Мирчев

VIII.2) Длъжност

Председател на Народно Читалище „Христо Ботев 1872”