Версия за печат

00575-2016-0008

BG-Раковски:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471543

BG421, ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Гл. юрисконсулт на Община Раковски и инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 2260; 0882 828194, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/profile/index.php.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПЗ - 15 от 23.08.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00575-2016-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

«РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ: УЛ. "РАЙКО ДАСКАЛОВ" И УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" ул. „Райко Даскалов” и ул. „Христо Ботев”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 383 от 14.08.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, ПСТ ГРУП ЕАД, ул. Бесарабия № 114, България 1517, София, Тел.: 02 9452996, E-mail: pst@pst.bg, Факс: 02 9450496

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

«РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ: УЛ. "РАЙКО ДАСКАЛОВ" И УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

34

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1388218.32 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1388217.61 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Павел Андреев Гуджеров
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Раковски