Версия за печат

00853-2017-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121462057

BG411, Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска Асоциация диабет, ЖК БАНИШОРА, УЛ. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН БЛ.20, За: Румяна Танева, България 1233, София, Тел.: 02 9310779, E-mail: badiabet@abv.bg, Факс: 02 8326175

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.badiabet.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Социална закрилаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 27.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00853-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията – членове на БАД, по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет "хранителни продукти" за един диабетик. Съдържанието на пакетът " хранителни продукти" е описано в Техническа специфиация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 20 от 04.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG321, НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, УЛ. 33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК, № 41, България 5250, СВИЩОВ, Тел.: 0631 60399, E-mail: nove_1991@abv.bg, Факс: 0631 42575

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на пакетирани хранителни продукти – „пакет хранителни продукти” за здравословно хранене на диабетици на цени, при срокове и условия, договорени с договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

04.12.2017 г. 

Крайна дата

31.12.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
141660 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
141695.63 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: МАЙЯ ИВАНОВА ВИКТОРОВА - ХАНДЖИЙСКА
VII.2)
Длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ