Версия за печат

00016-2015-0006

BG-Априлци:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-542-00016_2015_0006.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 230 от 02.07.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00016-2015-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изработване на проект за Общ устройствен план на община Априлци, включва изработване на Предварителен проект, придружен с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) в териториален обхват, съгласно чл.105, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и изработване на Окончателен проект за ОУП на община Априлци. Цел на обществената поръчка: Основна цел на ОУП на община Априлци е да определи общата структура и преобладаващото предназначение на териториите на община Априлци, видът и предназначението на техническата инфраструктура, опазването на околната среда и обектите на недвижимо културно наследство. ОУП трябва да послужи като основа за цялостното устройство на територията на общината и да способства изграждането на благоприятна среда за живот и развитие на бизнеса чрез привличане на повече инвестиции в общината. Общият устройствен план на Община Априлци следва да бъде изработен при спазване на одобрено с Решение № 540 от Протокол № 65 от 26.03.2015 г. на Общински съвет – гр.Априлци „Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Априлци” – неразделна част от Документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15 - 20 години. Заданието за изработване на Общ устройствен план на община Априлци има за цел да формулира основните изисквания към ОУП на общината, както и кръга от проблеми, които предстоят за решаване с методите на устройственото планиране през следващите години. Със Заданието се представят и основните, най – общи насоки за бъдещото развитие на общината, водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда, с гарантирани устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. При изработването на ОУПОЛ следва да се отчетат взаимовръзките, взаимозависимостите и възможностите за развитие в регионален контекст, с оглед осигуряване на балансиран растеж и създаване на устройствени условия за реализация на проекти с надобщинско значение и/или на съвместни проекти със съседни общини.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 09.11.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ОУП – АПРИЛЦИ”, ул.”Отец Паисий” № 47, България 1303, София, Тел.: 0887 793678, E-mail: stoa@mail.bg, Факс: 02 9807052

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Стоарх ЕООД, ул.Галичица № 46А, ап.13, България 1126, София, Тел.: 0887 793678, E-mail: stoa@mail.bg, Факс: 02 9807052

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Ерта Консулт ЕООД, ЖК Яворов, бл.54, вх.А, ет.1, ап.1, България 1111, София, Тел.: 0878 211898, E-mail: office@ertaconsult.com, Факс: 02 8700306

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изработка на проект за Общ устройствен план на Община Априлци (ОУП), в това число Предварителен проект, Екологична оценка (ЕО), Оценка за съвместимост (ОС) и Окончателен проект за ОУП, изготвени съгласно: 1. ”Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Априлци”, предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката представено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговата оферта. Извършване на услугата, предмет на договора, в съответствие с изискванията на действащото европейско, национално законодателство, подзаконовите нормативни актове и с дадените становища на компетентните органи, включително и: Становище изх.№ 6827 / 13.01.2015 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен и Становище изх. № 0800-8 / 14.04.2015 г. на Министерство на културата. При изготвянето на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спази и предложените от него в Техническото предложение, представено при участие в проведената обществена поръчка подход и методология за изпълнение на поръчката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви проекта за Общия устройствен план на Община Априлци чрез екип от експерти, съгласно списъка с екип за изпълнение на поръчката, представен в офертата му, който става неразделна част от настоящия договор. В случай, че заявеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ експерт обективно е възпрепятстван да изпълни ангажиментите си в екипа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включването на нов експерт, който следва да отговаря на минималните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

10.11.2015 г. 

Крайна дата

22.12.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
67000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

22.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
67000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Младен Максиксимов Пелов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Априлци