00765-2018-0001

BG-Брациово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер РДР-1 от дата 17.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351565

BG423, Община Брацигово, ул. Атанас Кабов № 6 А, За: Цонка Кушлева, България 4579, Брациово, Тел.: 089 4689385, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2071

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bratsigovo.bg/op.php.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Осигуряване на „Топъл обяд“ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Домашен социален патронаж и Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Брацигово, община Брацигово“ по обособени позиции : Обособена позиция № 1: “ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ“ Обособена позиция № 2: “ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА “ Обособена позиция № 3: “ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ “ Обособена позиция № 4: “ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ” Обособена позиция № 5: “ ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ’’ ,

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката е да се извършва доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Осигуряване на Топъл обяд по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Домашен социален патронаж и Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Брацигово, община Брацигово“ по обособени позиции : Обособена позиция № 1 “ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ“; Обособена позиция № 2 “ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА “ Обособена позиция № 3 “ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ “ ;Обособена позиция № 4 “ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ” Обособена позиция № 5 “ ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ’’ съгласно Техническата спецификация на Възложителя , Техническото и Ценово предложение на спечелилият поръчката. Доставките се извършват периодично по заявка на Възложителя. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени по условията на възложителя. Доставките на Продуктите ще се извършват при следния график: - за обособена позиция № 1 „Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“ : •В Комплекса за социални услуги за деца и семейства - всекидневно от 6:30 часа до 7:00 часа.; •В Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора с увреждания - всекидневно от 7:00 часа до 8:30 часа.; -За Обособена позиция № 2: “ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА “ - За Обособена позиция № 3: “ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ “ - За Обособена позиция № 4: “ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ” - За Обособена позиция № 5: “ ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ’’ •В Комплекса за социални услуги за деца и семейства - три пъти седмично /понеделник,сряда и петък/ от 14:00 часа до 15:00.часа. •В Домашен социален патронаж - два пъти седмично /понеделник и четвъртък/ от 8:00 часа до 14:00 часа. Доставените Продукти се заплащат по единична цена за всеки Продукт с включен ДДС, в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя .Цената, която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на Продуктите е крайната доставна цена с ДДС и включва стойността на продуктите както и всички разходи за доставка - транспортни разходи, застраховки, данъци, такси и други свързани с изпълнението на поръчката. Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете, количеството, наименованието на доставените Продукти, тяхната единична и обща цена, както и издадена фактура, съдържаща данни за доставката и всички необходими законови реквизити. Доставките си извършват до складовите почещения на потребителите на следните адреси: 1. Домашен социален патронаж /ДСП/ на адрес гр. Брацигово,ул. „Трети март“ № 35; 2. Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35; 3. Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ на адрес : гр.Брацигово, ул.“Трети март „ № 57;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 122000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбите на чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка при доставки и услуги е на стойност от 70 000,00 лв. до съответния праг за публичните възложители по чл. 20 ал. 1, т. 1 , буква б) а именно 264 033,00 лв. без ДДС, възложителят провежда процедура по чл.18, ал.1,т.12- публично състезание. В настоящият случай прогнозната стойност на обществената поръчка е 122000,00 лв. без ДДС която не надвишава посочения праг за доставки и услуги, няма други поръчки със сходна или идентична дейност открити преди тази в календарната 2018 година, поради което възложителят попада в обсега на процедура чрез публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 -дневен срок съгласно чл.197, ал.1,т.1-8 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Петко Валентинов Петков

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Брацигомво