Версия за печат

02711-2018-0015

BG-с.Цонево:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

23. Системи за управление на сигурността...


Решение номер 12 от дата 17.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова- РСО-гл.счетоводител при ТП ДГС Цонево, България 9261, с.Цонево, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oCV-cEE.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП "ДГС Цонево" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва: каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево , обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП "ДГС Цонево" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва: каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево , обл.Варна, ул.”Хр.Трендафилов” №54 Извършване на услуга по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, а именно охрана на имуществото на възложителя чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ с включена доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция. Режим на охрана – 24 часов, денонощен, седем дни в седмицата, в работни, празнични и почивни дни. Срок за изпълнение на услугата – до 31.12.2018г. Срок на валидност на предложенията – 30 дни от крайната дата за депозиране на оферти

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на поръчката не позволява разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 300 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 86440 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2018 година в размер от 86440 лева без ДДС по т.13- услуга по охрана СОТ и физическа охрана на обекти от Раздел "Услуги" на Приложение №1 към Заповед №467/19.12.2017г на директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата – изпращане на покана до определени лица съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, съгласно който възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП. Дейностите, предмет на поръчката (услуга по охрана на обекти на ТП "ДГС Цонево" чрез сигнално-охранителна техника) са включени в списъка на социалните услуги и други специфични услуги по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП под описание „Детективски и охранителни услуги”. Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 ЗОП (публично състезание или пряко договаряне), когато обществените поръчки имат прогнозна стойност при услугите по Приложение № 2 - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1, в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. Предвид факта, че възложителят е публичен, то прогнозната стойност на услугата е от 70 000 лв. до 500 000 лв. Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2018 година в размер от 86440 лева без ДДС по т.13- услуга по охрана СОТ и физическа охрана на обекти от Раздел "Услуги" на Приложение №1 към Заповед №467/19.12.2017г на директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен и стойността на настоящата процедура по отношение на ТП ДГС Цонево в размер до 300,00 лева без ДДС съответно попада в указания в цитираната норма интервал от стойности.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1."СОД- ВАРНА" ЕАД,адрес: гр.Варна, ул."Бузлуджа" №15, п.к.9000; 2."Телепол" ЕООД, гр.Шумен, ул."Университетстка" №13, п.к.9700; 3."ТИМ" ЕАД, гр.Варна, бул."Княз Борис I " №65; 4."Респект 007" ЕООД, гр.Варна, ул."Балатон" №6, п.к.9000

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с разпоредбите на чл.134 от ППЗОП, за налични доказателства посочваме точният интернет адрес: https://wp.me/p82oCV-cEE

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, л.1, т.5 от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13;

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Росен Колев Русев

VIII.2) Длъжност

директор, оправомощен със заповед №467/19.12.2017г. на директора на СИДП ДП Шумен