00396-2016-0004

BG-Борово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 467 от 29.08.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00396-2016-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“, по 9 обособени позиции.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 0 от 01.11.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕТ “МИДИЯ-МИЛЕН АНГЕЛОВ”, ЕИК 020579875, ул. “Мидия” № 3 Б, България 7200, Разград, Тел.: 084 660331, E-mail: sklad.midia1@mail.bg, Факс: 084 660331

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://midia.run-bg.com/bg/index.pl?_state=Index.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

периодични доставки на хранителни продукти по заявка, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Борово, съгласно Техническата спецификация и Ценовото предложение на Изпълнителя по предварителна заявка, франко кухните на бюджетните заведения на Възложителя, по Об.п.№1: Месо и месни продукти; Об.п.№2: Мляко и млечни продукти; Об.п.№3: Масла и мазнини; Об.п.№4: Риба, рибни продукти и други морски храни; Об.п.№5: Яйца; Об.п.№7: Картофи, кореноплодни и варива; Об.п.№9: Други хранителни продукти.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

19.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
103325.48 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

16.01.2018 г. 


Възложител

Трите имена: Валентин Панайотов Великов
Длъжност: Кмет на Община Борово