Версия за печат

01389-2018-0001

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 02 от дата 15.01.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул.Тролейна № 48, За: Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки, България 9000, Варна, Тел.: 0359 882910002, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.pk.gtvarna.com/2018/procedura-01389-2018-0001.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на токоснемащи материали и поддържащи елементи за въздушно - контактната мрежа"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на токоснемащи материали и поддържащи елементи за въздушно - контактната мрежа по 4 обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е продиктувано от вида и предназначението на материалите и поддържащите елементи. Обособена позиция № 1 „Доставка на токоснемащи материали”; Обособена позиция № 2 „Доставка на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа”; Обособена позиция № 3 „Доставка на клеми за тролейбусна въздушно – контактна мрежа”; Обособена позиция № 4 „Доставка на контактен проводник”. Прогнозно количество контактен проводник - 5000 кг. Количествата токоснемащи материали и поддържащи елементи за въздушно - контактната мрежа, обект на доставка за всяка една от обособените позиции, се определят от Възложителя в зависимост от конкретните му нужди. За Обособена позиция № 4 Възложителят не се ангажира да усвои цялото прогнозно количество контактен проводник.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 148500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по чл.18,ал.1,т.12 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката, която попада в рамките на стойностите по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП за доставки, както и предвид факта, че не са налице условия за провеждане на друг вид процедура измежду посочените в чл.18 от ЗОП. Провеждането на публично състезание гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката,свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, прозрачност при разходването на финансовите средства. Публичното състезание ще даде възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферти, което в максимална степен ще обезпечи интереса на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна