Версия за печат

00470-2014-0011

BG-с. Черноочене:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста № 9, За: Хабибе Юксел Мустафа - финансов контрольор, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6228, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. Шеста № 9
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги



РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 498 от 08.07.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2014-0011
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)” – I-ва фаза, включваща участъци: Участък 1 – Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) от км 0+000 до км 6+700; и Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) – отбивка за село Водач".


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 78 от 13.08.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ГЕОландс ЕООД, ЕИК - 200033237, гр. Хасково, ул. Гоце Делчев №24-30, вх. Б, ап. 7, Република България 6300, Хасково, Тел.: 0885 992080

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Авторски надзор на обект: „Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)” – I-ва фаза, включваща участъци: Участък 1 – Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) от км 0+000 до км 6+700; и Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) – отбивка за село Водач".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

13.08.2014 г. 

Крайна дата

12.12.2017 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
7750 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

12.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3980.4 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

09.01.2018 г. 


Възложител

Трите имена: АЙДЪН АРИФ ОСМАН
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ