Версия за печат

02711-2018-0004

BG-с.Старо Оряхово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 32 от дата 09.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120080

BG331, ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8, За: инж.Слави Златинов- заместник директор при ТП ДЛС Шерба, България 9110, с.Старо Оряхово, Тел.: 05141 2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg, Факс: 05141 2358

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oGs-cY7.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба за 2018 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба за 2018 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация“ Доставките по видове гуми и необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посочените видове и количества гуми, съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и зависят изцяло от нуждите му. Прогнозните количества са определени в техническа спецификация утвърдена от Възложителя, както следва: тойота- 20 бр; щаер-8 бр; Лада „Нива“- 8 бр; Мултиван- 8 бр; Лексус- 4 бр. Общата прогнозна стойност на поръчката е 12000 (дванадесет хиляди) лева без включен ДДС. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем. Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно Ценовото предложение на участника , като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Техническата спецификация гуми , като може да заявява и допълнителни артикули извън посочените в спецификацията до размера на стойността на договора. Възложителят си запазва правото , в случай, че след провеждане на процедурата възникне необходимост от доставка на гуми извън примерно посочените в техническата спецификация и в рамките на предвидения прогнозен ресурс да възложи доставката им , като плащането се извършва по действащи към датата на доставка цени , намалени с предложения процент отстъпка от Изпълнителя в ценовото му предложение .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на доставката не предполага разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 136240 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2018 година в размер от 136240 лева без ДДС по т.2- доставка на външни гуми за служебни МПС включително за селскостопански машини от Раздел "Доставки" на Приложение №1 към Заповед №467/19.12.2017г . на директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен .


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотиви за избор на процедура Публично състезание за възлагане на обществената поръчка: прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване е 12000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент. Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за публично състезание. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание Заповед №467/19.12.2017г . на Директора на СИДП ДП – Шумен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Радослав Бойчев Радев

VIII.2) Длъжност

зам.директор, оправомощен със заповед №391/28.11.2017г. на директора на ТП ДЛС Шерба