Версия за печат

04882-2018-0001

BG-Девин:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер РД-18-1 от дата 04.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 200591288

BG424, Изпълнителния директор на МБАЛ - Девин ЕАД, ул. Явор №3, За: Емилия Михайлова, България 4800, Девин, Тел.: 00359 879905713, E-mail: mbal.devin@abv.bg, Факс: 00359 30412511

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-devin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-devin.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - Девин” ЕАД за период от 12 месеца"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - Девин” ЕАД за период от 12 месеца". Предметът на поръчката е разделен на 229 обособени позиции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 143271 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е на стойност над 70 000 лева без ДДС, но не по-голяма от съответния праг по чл.20 ал.1, Възложителят прилага процедурата по чл. 18, ал. 1 т. 12 от ЗОП. В конкретния случай, предвид обстоятелството, че максимално допустимия разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер на 143201 лв., без вкл. ДДС, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Тъй като в рамките на предходните 12 месеца Възложителят не е провеждал процедури със сходен предмет, чиято стойност да надвишава горепосочения праг, следва да се приложи процедурата, относима към прогнозната стойност на настоящата поръчка, а именно: публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедура може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуването в регистъра на обществените поръчки на обявлението.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Радка Минчева Грозданова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "МБАЛ - Девин" ЕАД