Версия за печат

00989-2018-0001

BG-Балчик:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер АД-05-14 от дата 04.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 124504885

BG332, Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Балчик ЕООД, ул. Златко Петков №1, За: Кристина Стоянова Санджакянова, България 9600, Балчик, Тел.: 088 4482982, E-mail: mbal_balchik@abv.bg, Факс: 0579 74066

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-balchik.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-balchik.com/buyer-profile.php.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Балчик" ЕООД”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Балчик. В рамките на обществената поръчка се съдържат 809 позиции с лекарствени продукти и медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Доставката не е определена в обособени позиции. Не е предвидена възможността за представяне на оферти за част от номенклатурни единици от техническата спецификация. Комплексното участие за всички номенклатури е задължително.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Систематичната свързаност на предмета на доставка и нуждата от ефективен контрол на качеството не позволява разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на настоящата процедура е продиктуван отб прогнозната стойност на обществената поръчка, както и с изискването за осигуряване на публичност и прозрачност и свободна конкуренция.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Парсек Саркис Салбашян

VIII.2) Длъжност

Управител