Версия за печат

00038-2016-0068

BG-Габрово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Венета Ганева, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/321-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 171 от 14.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2016-0068
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на цветя и декоративна растителност за 2017 г. по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на цветя за зацветяване на терени общинска собственост на територията на гр. Габрово; Обособена позиция №2 – Доставка на декоративни дървета, храсти и треви за озеленяване на терени общинска собственост на територията на гр. Габрово; Обособена позиция №3 – Доставка на декоративна растителност за озеленяване на терени в населени места на територията на община Габрово“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 168-ОЗЛ-17 от 22.02.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Флорекс ЕООД, Лозенец, бл.24-34, вх. В, ет. 6, ап. 54, България 1021, София, Тел.: 0888 415238, E-mail: florex@florex-bg.com, Факс: 0888 415238

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставки на декоративна растителност за озеленяване на терени в населени места на територията на община Габрово.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

15.12.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
31900 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Раздел III, т. 7 ; Преди промяната: Плащането ще се извършва от бюджета на общинско звено „Озеленяване”, гр. Габрово, след двустранно подписан приемо-предавателен протокол за всяка извършена доставка и в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на оригинална фактура, по банкова сметка на Изпълнителя както следва: Обслужваща банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Град/клон/: София, пл.Света Неделя BIC код: UNCRBGSF IBAN: BG68UNCR76301076945590 Фактурата съдържа следните данни: ОБЩИНСКО ЗВЕНО "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" ЕИК 0002156300435 ГР. ГАБРОВО, „СТАНЦИОННА ” № 9, ВХ. Г МОЛ: МОМЧИЛ ДОНЧЕВ. ; След промяната: Плащането ще се извършва от бюджета на Общинско предприятие ''Благоустрояване», след двустранно подписан приемо-предавателен протокол за всяка извършена доставка и в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на оригинална фактура, по банкова сметка на Изпълнителя както следва: Обслужваща банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Град/клон/: София, пл.Света Неделя BIC код: UNCRBGSF IBAN: BG68UNCR76301076945590 Фактурата съдържа следните данни: Общинско предприятие ''Благоустрояване'' ЕИК 0002156300420 бул. Трети март №53 МОЛ: ................................../директор/. Чл.2. На всички места в договора, където е посочено „Общинско звено „Озеленяване““, да се чете „Общинско предприятие ''Благоустрояване'"'. ; Правно основание: чл.116, ал.1, т. 5 от ЗОП и Решение №206/09.11.2017г. на Общински съвет- Габрово
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
28436 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

22.12.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Таня Венкова Христова
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Габрово