Версия за печат

00022-2017-0008

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедураРешение номер A-2041 от дата 20.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, За: инж. Биляна Малинова -гл.експерт в отдел ПИДРПП, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ИМ ПРОСТРАНСТВА“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Процедурата има за цел да реализира дейности насочени към обновяване на обществени сгради от образователната структура, а именно – училища и детски градини, като чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се цели да се осигурят по-добри условия на обитаване за децата, учениците и педагогическия персонал, топлинен комфорт и по-високо качество и достъпност за всеки на жизнената среда. Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи с цел прилагане на мерки за енергийна ефективност на три детски градини и предвидените прилежащи дворни пространства на територията на гр.Асеновград и и рехабилитация на дворните пространства на две училища с изграждане на нови спортни площадки. Очаквани резулатати: по-високо ниво на енергийната ефективност на обществените сгради и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; осигуряване на по-добра среда за обучение и отдих. Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 5 обособени позиции: Обособена позиция 1: "Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ЦДГ „Пролет“, гр.Асеновград, ул.“Захари Стоянов“№9, УПИ-VI-детска градина, кв.285 по плана на гр.Асеновград. Обособена позиция 2: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградта на ДГ“Зорница“, находяща се на ул.“Княгиня Евдокия“№39, пар.II-детски ясли, им.238, кв.11, гр.Асеновград. Обособена позиция 3: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на на сградата на ДГ“Надежда“, гр.Асеновград“. Обособена позиция 4: „Модернизация на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство” находяща се на ул. "Княгиня Евдокия" пар. I-училище, кв. 11, им. 237, гр. Асеновград”. Обособена позиция 5: „Модернизация на СОУ „Св. Княз Борис I”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 1 “УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4653493.25 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за възлагане на поръчката чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Петър Димов Бояджиев

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет на Общината, оправомощен със Заповед № А-1487/27.09.2017 год. на Кмета на Община Асеновград