Версия за печат

02709-2017-0051

BG-Ловеч:

Решение за откриване на процедураРешение номер I-3-492 от дата 14.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760020

BG315, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ловеч към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, ул.Търговска № 56, ет.4, За: инж.Цветелинка Иванова Пенчева, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603765, E-mail: dgs_lovech@abv.bg, Факс: 068 60376

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171201KxzL8881382.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство-гр. Ловеч

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП-Държавно горско стопанство–гр.Ловеч, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ниската прогнозна стойност на поръчката, както и взаимната свързаност на дейностите е предпоставка за изпълнението им от един изпълнител. Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно, защото изпълнителят извършващ ремонта е компетентен да прецени избора на небходимите резервени части и носи отговорност за качеството им.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 21000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Офертите ще бъдат отворени на 19.01.2018 г. от 13:00 часа в сградата на ТП-Държавно горско стопанство–гр.Ловеч на адрес: гр.Ловеч 5500, ул.”Търговска” № 56, етаж IV.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 /десет/ дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

СЗДП-Враца, чрез пълномощника инж.Цветелинка Иванова Пенчева - Директор на ТП Държавно горско стопанство-гр.Ловеч, съгласно пълномощно № СЗДП 977-11/14.04.2016 г.

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП–Държавно горско стопанство-гр. Ловеч