Версия за печат

00267-2017-0110

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 3310 от дата 13.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040604

BG421, Общинско предприятие Чистота - гр.Пловдив, ул.Даме Груев № 64А, За: Георги Илиев Георгиев - юрисконсулт на ОП Чистота, гр.Пловдив, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 675811, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chistota-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chistota-plovdiv.com/obshtestveni_porachki.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на 2 (два) броя автоматизирани, самопочистващи се стационарни тоалетни кабини за нуждите на ОП "Чистота" - Община Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставка на 2 (два) броя автоматизирани, самопочистващи се стационарни тоалетни кабини за нуждите на ОП "Чистота" - Община Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е за доставка на 2 (два) броя еднакви автоматизирани, самопочистващи се стационарни тоалетни кабини с еднакви технически параметри, поради това е невъзможно разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 150000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Максималният финансов ресусрс за изпълнение на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е 150 000 лева без включен ДДС. Предвид това, че Възложителят няма планирани други поръчки със сходен предмет и с оглед на това, че прогнозната стойност на поръчката попада в стойностните прагове по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП е избрана процедурата "пубично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Василев Стоянов

VIII.2) Длъжност

Директор на Общинско преприятие Чистота - гр.Пловдив и Възложител, съгласно Заповед № 17ОА2680/27.10.2017г. на кмета на Община Пловдив