01389-2017-0008

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 21 от дата 12.12.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/procedura-po-zop-01389-2017-0008.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка (чрез покупка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД гр.Варна”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за мрежи средно напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, за 6 обекта на Възложителя, разположени на територията на гр.Варна, посочени в Таблица № 1, т.14 от раздел I „Техническа спецификация”. Възложителят няма да заплаща такса за участие в стандартна балансираща група. Доставяната активна електрическа енергия следва да е с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия. Общото прогнозно потребление до всички обекти на Възложителя, за целия срок на изпълнение на договора, е 8000 MWh. Разпределението на количеството електрическата енергия по месеци е посочено в т.14 от Раздел I „Техническа спецификация” от Документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции поради технологичната свързаност на потреблението на електрическата енергията. Не е налице такава част от предмета на настоящата обществена поръчка, която може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, систематично свързана с другите позиции. Освен това, обекта на настоящата обществена поръчка, е непряк член на балансиращата група, за който, на основание т.7 от § 1 от Допълнителната разпоредба към Правилата за търговия с електрическа енергия (бр.90 от 20.11.2015 г., в сила от 20.11.2015г.), не може да бъде сключен договор за доставка на електрическа енергия с повече от един доставчик. По силата на същата нормативна уредба, този доставчик следва да бъде и координатор на балансираща група.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1224000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката, която попада в рамките на стойностите по чл.20, ал.1, т.3, буква "б" от ЗОП за доставки, както и предвид факта, че не са налице условия за провеждане на друг вид процедура измежду посочените в чл.18 от ЗОП. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката,свободна и лоялна конкуренция,равнопоставеност,недопускане на дискриминация, прозрачност при разходването на финансовите средства. Откритата процедура ще даде възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферти, което в максимална степен ще обезпечи интереса на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор