Версия за печат

00022-2017-0007

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедураРешение номер А-1968 от дата 11.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: Александър Бебев-началник отдел ОДТК, България 4230, Асеновград, Тел.: 00359 33120289, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 00359 33165156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20171211fzLq1034032.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми» по три обособени позиции:Обособена позиция №1 «Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската транспортна схема- Асеновград-Тополово, Асеновград-Леново, Асеновград-Новаково, Асеновград-Жълт камък”;Обособена позиция №2 «Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема- Асеновград-Конуш, Асеновград-Нови извор, Асеновград-Яворово, Асеновград – Хасково и Асеновград- с.Дълбок извор ”; Обособена позиция №3 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската и областната транспортни схеми Асеновград-Садово/Чешнегирово, Асеновград-Болярци, Асеновград-Боянци”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С настоящата обществена поръчка ще се възложи извършването на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схема на Община Асеновград. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрутни разписания от утвърдената Общинска, Областна и Републиканска транспортна схема на Община Асеновград. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка са Решение № 749, взето с протокол № 22 от 25.01.2017 год. на Общински съвет - Асеновград, във връзка с разпоредбите на Регламент /ЕО/ №1370/2007 та Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози. Възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП - открита поцедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП. В случаите когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в ОВ на ЕС са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Мария Станчева Вълканова

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет на Общината, оправомощена със Заповед № А-1486/27.09.2017 г. на Кмета на Община Асеновград