Версия за печат

00579-2017-0004

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедураРешение номер ОП-11(1) от дата 07.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми април 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strumyani.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община Струмяни”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Основният предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбиране и сметоизвозване до депо или друго регламентирано съоръжение за третиране на: 1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци 2.Строителни отпадъци от ремонти в бита, едрогабаритни отпадъци / стари мебели и др./, биоразградими /растителни/ отпадъци разположени до съдовете за ТБО и почистване на района около самите съдове с радиус до 4 м. Услугата следва да е предоставена на населението на общо 6 (шест) населени места в Община Струмяни, както следва: - с. Микрево; - с. Драката; - с. Каменица; - с. Горна Крушица; - с. Струмяни; - с. Илинденци Възложителят определя следния график за изпълнение на поръчката: І. Ежеседмичен обход на всички населени места, както следва: 1. с. Струмяни (без ул. „Васил Левски”) – дължина на маршрута – 14 км; 316 броя съдове за смет тип „Мева” и 6 броя тип „Бобър” 2. с. Микрево – всички улици в Горна махала и Нова махала – дължина на маршрута – 34 км; 216 броя съдове за смет тип „Мева” и 5 броя тип „Бобър” 3. с. Илинденци – всички улици и ул. „Васил Левски” на с. Струмяни – дължина на маршрута – 8 км; 210 броя съдове за смет тип „Мева” и 8 броя тип „Бобър” 4. с. Микрево – Долна махала (без ул. „Берово” и ул. „Цар Самуил” – дължина на маршрута – 8 км; 200 броя съдове за смет тип „Мева” и 5 броя тип „Бобър” 5. с. Микрево – ул. „Берово” и ул. „Цар Самуил” и с. Драката (всички улици) – дължина на маршрута – 30 км; 108 броя съдове за смет тип „Мева” и 2 броя тип „Бобър” ІІ. Един път в месеца обход за следните населени места: 1. с.Каменица – дължина на маршрута – 7 км; 2. с. Крушица – дължина на маршрута – 8 км; Общ брой съдове за смет в двете населени места тип „Бобър” – 11. Конкретния график (по дни от седмицата) за изпълнение на поръчката за съответните населени места се изготвя от изпълнителя, съгласувано с възложителя. Общ брой съдове за населените места в община Струмяни: 1050 броя съдове за смет тип „Мева” и 37 броя тип „Бобър”. Събирането и транспортирането на битови отпадъци от населените места на територията на община Струмяни включва: - Изнасяне на съдовете за смет до сметоизвозващия автомобил, изсипване на съдържанието и връщането им на точно определеното място; - Почистване и измиване на площадките около съдовете за отпадъци при всяко събиране; - Транспортирането на събраните отпадъци до депо за отпадъци съ специализиран автомобил. Изпълнителят следва да събира отпадъци и по време на официални празници и други тържествени мероприятия при условие, че това бъде писмено възложено от Възложителя поне три дни преди събитието. Периодичността на събиране на битовите отпадъци се определя със заповед на кмета на община Струмяни. За установяване на извършените работи по сметосъбиране и сметоизвозване се съставя протокол от установяване на извършените и подлежащи на заплащане работи по образец утвърден от Възложителя. Протокола се подписва от представител на Възложителя и Изпълнителя. През периода април – септември с цел гарантиране санитарно – хигиенните условия недопускане на задържане на смет в съдовете за отпадъци и предотвратяване развитието на биопроцеси в тях, Изпълнителя следва да осигури измиване и дезинфекция на всички предоставени от Възложителя съдове.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 90000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

18.12.2017г. - от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни