Версия за печат

02711-2017-0006

BG-Велики Преслав:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, ТП Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен, ул.Симеон Велики № 10, За: Генчо Игнатов- специалист земеделие, тел.: 0884 455717, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://wp.me/p82oFA-cFE.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 2 от 04.01.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2017-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

“Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДГС „Преслав“ за 2017 г.”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 34 от 06.03.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Пестицид ЕООД, ул.Славянска № 2, България 2230, Костинброд, Тел.: 054 800273, E-mail: kristian_ilinkolov@abv.bg, Факс: 054 800274

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДГС „Преслав“ за 2017 г.”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

01.10.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
6525 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5962 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.12.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Янко Стоянов Йорданов
VII.2)
Длъжност: Директор на ТП ДГС Преслав