Версия за печат

00038-2016-0068

BG-Габрово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Венета Ганева, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/321-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 171 от 14.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2016-0068
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на цветя и декоративна растителност за 2017 г. по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на цветя за зацветяване на терени общинска собственост на територията на гр. Габрово; Обособена позиция №2 – Доставка на декоративни дървета, храсти и треви за озеленяване на терени общинска собственост на територията на гр. Габрово; Обособена позиция №3 – Доставка на декоративна растителност за озеленяване на терени в населени места на територията на община Габрово“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 129-ОЗЛ-17 от 06.02.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, ЕТ ЛАНД–ДИЗАЙН-МАРИЯНА ДРАГАНОВА, район р-н Приморски ул. ТУЛЧА No 11, ет. 2, ап. 4, България 9000, Варна, Тел.: 0887 800509, E-mail: land_design@abv.bg, Факс: 0887 800509

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставки на цветя за зацветяване на терени общинска собственост на територията на гр. Габрово.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

15.12.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
63800 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.11.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
50582.35 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.12.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Таня Венкова Христова
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Габрово