Версия за печат

00267-2017-0107

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП93 от дата 30.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Лиляна Шопова-юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32656751, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 0359 32656751

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието,упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнението на Инженеринг за изграждане на Изложбена галерия,ул.„Гладстон”№ 32,гр. Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в услуги, свързани с оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняването на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнението на инженеринг (изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане на изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В поръчката няма обособени позиции.Предметът на обществената поръчка не позволява да бъде разделен на обособени позиции - изпълнението на предмета на поръчката от повече от един изпълнител би било нецелесъобразно

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 83333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Александър Милков Държиков

VIII.2) Длъжност

зам.кмет „Култура и туризъм“, Упълномощен възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед №17ОА2977/29.11.2017