Версия за печат

00447-2017-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-04-12 от дата 22.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Асен Хубчев, главен експерт в дирекция ИОТ, България 1111, София, Тел.: 029486 202, E-mail: assen.hubchev@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране” Описание: Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, използвани от АВ. Обособена позиция 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване” Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ. Обособена позиция 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания“ Описание: Поддръжка на компютри, офис оборудване, UPS, използвани от АВ. Обособена позиция 4: „ Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини” Описание: Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 179871.6 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка (максимално разполагаемият ресурс на Възложителя е 179 871.60 лв.) без ДДС. Изборът за провеждане на публично състезание е продиктуван от размера на прогнозната стойност и липсата на други договори или планирани обществени поръчки с предмет, сходен с предмета на настоящата. Същевременно с провеждането на публично състезание се цели защитаване на обществения интерес посредством осъществяване на контрол върху разходването на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Зорница Иванова Даскалова

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор на Агенция по вписванията