Версия за печат

01145-2017-0001

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 54 от дата 27.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 813116984

BG331, Диагностично Консултативен Център 4 Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 100, За: Радка Панайотова, България 9002, Варна, Тел.: 052 648172, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dkc4varna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Диагностично Консултативен център 4 Варна" ЕООД доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група. Общото прогнозно количество за доставка на нетна електрическа енергия за срока на договора е 520000 кВтч. При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката /ЗЕ/ и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия /в това число наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измелване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/. В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции на предмета на поръчката би било неефективно , нецелесъобразно и икономически необосновано и би довело до затруднение в работата на служителите на Възложителя и изпълнение на договора.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 90000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

I.Жалба може да се подава в 10 дневен срок от: 1.Изтичането на срока по чл.100 ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и /или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2.Изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; 3.Получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата; II. Жалба по чл.196 ал.5 от Зоп се подава в 10 дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Соня Георгиева Цекова

VIII.2) Длъжност

управител