Версия за печат

01753-2017-0001

BG-Рудозем:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 23.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000608390

BG424, Средно училище Свети свети Кирил и Методий, ул. Хан Аспарух №1, За: Сийка Димитрова Кирякова, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 53640, E-mail: sou_rudozem2007@abv.bg, Факс: 0306 53640

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://su-rudozem.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://su-rudozem.eu/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на течно гориво, дизел, предназначен за отопление на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Рудозем, за отоплителен сезон 2017-2018 година.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на течно гориво, дизел, предназначен за отопление на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Рудозем, за отоплителен сезон 2017-2018 година.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособеби позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Най-ниска цена на борсовата услуга

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"УНИБРОКС" ЕООД, със седалище и адрес на управление в град Русе 7020, ж.к.Възраждане, ул. Н. Рилски 2, тел:0885333937, ЕИК: 203748008, ИН по ДДС: BG 203748008,

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Член. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Сийка Димитрова Кирякова

VIII.2) Длъжност

Директор