Версия за печат

00267-2017-0104

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 3114 от дата 23.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040604

BG421, Общинско предприятие Чистота - гр.Пловдив, ул.Даме Груев № 64А, За: Георги Илиев Георгиев - юрисконсулт на ОП Чистота, гр.Пловдив, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 675811, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chistota-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chistota-plovdiv.com/obshtestveni_porachki.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на специализирана маркировъчна техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив: за боядисване и поддържане елементите на техническата инфраструктура в град Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на специализирана маркировъчна техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив: за боядисване и поддържане елементите на техническата инфраструктура в град Пловдив. Специализараната машина следва да е произведена след 01.01.2014г.Изпълнителят се задължава да извършва сервизно обслужване на специализираната техника за срок от 24 месеца от доставката на същата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е без обособени позиции по смисъла на ЗОП. Обществената поръчка е неделима по своята същност, предвид това че доставката се отнася за 1 брой машина за боядисване и поддържане на елементите на техническата инфраструктура в гр.Пловдив. В тази връзка, с цел качественото изпълнение, дейностите по доставката, предмет на поръчката, трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. При разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделните изпълнители. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид това, че не са налице условия за провеждане на процедури на договаряне и състезателен диалог, което предполага обществената поръчка да бъде възложена посредством открита процедура. Провеждането на открита процедура по чл.73, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Василев Стоянов

VIII.2) Длъжност

Директор на Общинско преприятие Чистота - гр.Пловдив и Възложител, съгласно Заповед № 17ОА2680/27.10.2017г. на кмета на Община Пловдив