Версия за печат

01279-2017-0003

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1000-730 от дата 16.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, бул. Шести септември 274, За: инж. Мариела Стойнова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601077, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изграждане на пристройка към съществуваща Детска ясла № 19 „Веселушка“ за функцията на две нови детски групи и ограда“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обектът представлява пристройка към съществуваща детска ясла „Веселушка”. Попада в УПИ II – общ. обслужване кв. 15, по плана на „Втора Каменица”, гр. Пловдив. Предвидени са 2 групи с по 16 деца за целодневен режим на престой. Пристройката е ситуирана, така че помещенията за детските групи да са ориентирани на юг. Функционалното разпределение на сградата – пристройка е както следва: - Първи етаж: Помещения за една детска група с южно изложение: предверие – приемна със стълбищна клетка, гардеробно, занималня с кът за хранене и зона за кърмачета, тераса, спално помещение, кухненски офис, изолационно помещение, самостоятелен санитарен възел, (обзаведен с ръстомер, кош за мръсно бельо, съдомиялна, теглилка, душово корито и мивки) и помощно помещение. - Втори етаж: Разпределението се повтаря, като това на първия етаж. Една детска група за 16 деца. За всяка група са предвидени: гардеробно, занималня с кът за хранене и зона за кърмачета, тераса, спално помещение, кухненски офис, изолационно помещение, самостоятелен санитарен възел, (обзаведен с ръстомер, кош за мръсно бельо, съдомиялна, теглилка, душово корито и мивки) и помощно помещение. Строителството следва да се извърши в съответствие с одобрения проект (по всички части) и при спазване на мерките за безопасност орисани в проекта в част „ПБЗ”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на настоящата обществена поръчка, не е целесъобразно разделянето й на на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 375000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧУНЧУКОВ

VIII.2) Длъжност

Кмет