Версия за печат

02709-2017-0049

BG-ЛЕСИДРЕН:

Решение за откриване на процедураРешение номер 3 от дата 16.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760104

BG315, СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА №97, За: ИЛИЯНА БЛЪСКОВА, България 5520, ЛЕСИДРЕН, Тел.: 0884 187546, E-mail: dgslesidren@abv.bg, Факс: 06920 2228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171116aRVr8862750.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на материали и услуги, необходими за ремонт на административна сграда в гр.Луковит”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

№ Видове материали Мярка К-во 1 Доставка на външна топло изолация с 6 см фасаден стиропор ЕPS м2 180 2 Доставка на външна топло изолация с 2 см фибран м2 60 3 Доставка на пластмасов дюбел за изолация 16см.(10мм.) бр. 1200 4 Доставка на стъклофибърна мрежа м2 240 5 Доставка на силиконова влачена мазилка с бял цвят 25 кг. 5 6 Доставка на водобрани л.м. 80 7 Доставка на тръба PVC 110мм. 4м. бр. 1 8 Доставка на моноблок бр. 1 9 Доставка на цимент 25кг. бр. 14 10 Доставка на варов разтвор 25кг. бр. 70 11 Доставка на ъглова лайсна с мрежа за външен ъгъл л.м. 40 12 Доставка на лепило 25кг. бр. 70 13 Доставка на фаянс м2 20 14 Наем на вишка за демонтаж на комин час 24,00 15 доставка и монтаж на PVC дограма (бяла 4 камерна, 24мм, стъклопакет с комарници) 1740мм./1460мм. бр. 5 16 доставка и монтаж на PVC дограма (бяла 4 камерна, 24мм, стъклопакет с комарници) 1130мм./1450мм. бр. 1 17 доставка и монтаж на алуминиева врата бяла с термопанел 960мм./2700мм. бр. 1 18 Доставка на газобетонови тухли25см. бр. 21,00 19 Доставка на теракот по под /тоалетна/ м2 6,00 20 Доставка на сифон бр. 1,00 21 Доставка на тръба PVC 50мм. 4м. бр. 1,00 22 Доставка на дървен материа и керемиди бр. 1,00 23 Доставка на улук лм 4,00 24 Доставка на фугирол бр. 5 25 Доставка на силикон (прозрачен) бр. 5,00 26 Доставка на мека връзка за моноблок 80см. бр. 1,00 27 Доставка спирателен кран 1/2 (сферичен) бр. 1,00 28 Доставка на маншон за моноблок Ф110мм. бр. 1,00 29 Доставка на LED крушки 15w бр. 22,00 30 Доставка на контакти двоен (Viko) бр. 22,00 31 Доставка на контактен ключ единичен (Viko) бр. 20,00 32 Доставка фасунги бр. 10,00 33 Доставка шпакловка за топлоизолация 25кг. бр. 50,00

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Чл.178 ал.5 от ЗОП

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 дневен срок от изтичане срока по чл.179 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИНЖ.ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ

VIII.2) Длъжност

ДИРЕКТОР