00714-2017-0004

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 988 от дата 15.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171115jwGo203840.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД за срок от 12 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1.При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на питейна вода за питейно – битови и производствени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД. 2. Срок на договора/срок за изпълнение - 12 месеца от датата на подписване на договора. 3. Място на изпълнение: Територията на Община Варна- гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че предметът на същата е неделим и всяка една дейност от предмета е свързан с останалите, които са необходими за изпълнение на доставките. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на общественат поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 46400 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Разпоредбата на чл. 182 ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б."в" от Закона за обществените поръчки (ЗОП) предвижда възможност публичните възложители да провеждат процедура на пряко договаряне, когато обществената поръчка може да бъде изпълнена само от един изпълнител, поради наличие на изключителни права. Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ) обществените отношения, свързани с предоставянето на услуги за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и при спазване изискванията на ЗВ. Съгласно чл. 198о, ал.1 от ЗВ стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съораженията, както и предоставянето на ВиК услугите на потребителите срещу заплащане, се извършват от оператори по реда на ЗВ и ЗРВКУ, като в ал.2 е посочено, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал.1. Съгласно чл. 198а, ал.1 от ЗВ за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги, територията на страната се разделя на обособени територии. В тази връзка и на основание § 34 от ПЗР на ЗИДЗВ с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ. бр. 7/2010 г.) са обявени обособените територии на действие на В и К оперaторите, техния обхват и граници. Съгласно цитираното Решение е обявена обособена територия на действие на ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, с обхват територията на 12 общини, в т.ч. и Община Варна. С оглед горното обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, поради това, че „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, се явява единствен ВиК оператор, който може да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съораженията, както и да предоставя ВиК услуги на потребителите срещу заплащане. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ регулирането на ВиК услугите се осъществява от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД е включен под №8 в публикувания на интернет страницата на КЕВР - списък на ВиК операторите с одобрен бизнес план и с утвърдени към 30.09.2017г. цени за предоставяне на ВиК услуги, като единствен ВиК оператор на територията на Община Варна. Съгласно изискванията на ЗВ посоченият ВиК оператор притежава: 1. Разрешително за водовземане № 2151 0038/27.02.2008г., издадено от Директора на Басейнова дирекция, Черноморски район с център Варна. Като титуляр на посоченото разрешително на ВиК оператора са предоставени права за срок до 27.02.2033г. за водовземане, с предназначение и място в изрично посочени населени места, в т.ч. и гр. Варна; 2. Разрешително за водоползване №003804/23.01.2006г., издадено от Министерство на околната среда и водите. Като титуляр на посоченото разрешително на ВиК оператора са предоставени права за срок до 23.01.2020г. за водоползване, с предназначение и място на водоползване, в изрично посочени населени места, в т.ч. и гр. Варна. Предвид гореизложеното и необходимостта от доставянето на питейна вода за питейно - битови и производствени нужди, отвеждането и пречистването на отпадъчни води за нуждите на СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД ще се открие процедура на пряко договаряне на основание чл. 182 ал. 1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 "в" от ЗОП, тъй като „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД , с адрес: гр.Варна, ул. „Прилеп“ № 33, притежава изключителни права за В и К оператор на територията на Община Варна по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 182 ал. 1 и чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП Възложителят няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, а именно няма да изпраща и одобрява покана за участие. Договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен с "Водоснабдяване и канализация" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп“ № 33, тел.: 052 509999, факс 052 740031, ЕИК 103002253, тъй като е единствен ВиК оператор на територията на Община Варна, където е и мястото на изпълнение на настоящата обществена поръчка, т.е. притежава изключителни права за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Съгласно чл.65, ал.2 от ППЗОП договорът ще бъде сключен не по- рано от датата на влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Предвид прогнозната стойност, която е под стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗОП, и на основание чл. 233, ал.1 във връзка с чл. 233 ал. 2 т. 2 от ЗОП решението за откриване на процедурата подлежи на предварителен контрол при условията на определяне чрез случаен избор съгласно методиката по чл. 232 ал. 2 от ЗОП. Във връзка с осъществяването на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл.134 от ППЗОП доказателствата за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са публично достъпни, както следва: Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обнародвано в Държавен вестник, брой 7 от 2010г., утвърдени цени на В и К услуги и решения на КЕВР, публикувани на интернет страницата на КЕВР на адрес: http://www.dker.bg/uploads/2017/prices_vik_30092017.pdf; Списък на В иК операторите към 31.12.2005 г., публикуван на интернет страницата на КЕВР на адрес: http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf. Преди сключване на договора определеният за изпълнител следва да представи документи по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 ЗОП жалба може да се подава в десетдневен срок от публикуването на решенията за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД