Версия за печат

02709-2017-0048

BG-Ловеч:

Решение за откриване на процедураРешение номер I-3-438 от дата 10.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760020

BG315, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ловеч към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, ул.Търговска № 56, ет.4, За: Цветелинка Иванова Пенчева, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603765, E-mail: dgs_lovech@abv.bg, Факс: 068 603765

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171108XxcC8857125.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Текущ ремонт на административната сграда на СЗДП ТП-Държавно горско стопанство-гр.Ловеч

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на процедурата включва: Демонтаж на стара дървена дограма на 16 прозореца, доставка и монтаж на нова PVC дограма за 16 прозореца, оборудване със защитни рамки против насекоми и подпрозоречен перваз. Доставка и монтаж на една нова вътрешна врата от алуминий, двукрила. Техническите характеристики, гаранционни срокове, необходимите количества стоки и услуги предмет на поръчката са описани в Техническа спецификация и идеен проект със схеми на Възложителя – Образец № 4 от документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ниската прогнозна стойност на поръчката, както и взаимната свързаност на дейностите, предмет на същата е предпоставка за изпълнението на поръчката от един изпълнител и не е целесъобразно разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът е 10/десет/ дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

СЗДП – Враца, чрез пълномощника инж.Цветелинка Иванова Пенчева -Директор на СЗДП ТП–Държавно горско стопанство-гр. Ловеч, съгласно пълномощно № СЗДП 977-11/14.04.2016 г.

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП–Държавно горско стопанство-гр. Ловеч