Версия за печат

01558-2016-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG411, БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: Мартина Георгиева, България 1080, София, Тел.: 0889 400707, E-mail: [email protected], Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-lageri-za-bdz-tovarni-prevozi.html.

I.4) Основна дейност

Железопътни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 11 от 08.04.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01558-2016-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”, като предметът на обществената поръчка е делим на 14 обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-120 от 08.12.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG321, Юбекс България ЕООД, ул. Димитър Полянов №16, България 5000, Велико Търново, Тел.: 02 9864105, E-mail: [email protected], Факс: 02 9863633

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.” за доставка на 30 бр. лагери 22 224М.С4 - обособена позиция № 6 и доставка на 6 бр. лагери NH318BM.C4, 30 бр. лагери NU1034M.C4 и 30 бр. лагери NH421M.C5 - обособена позиция № 9.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

5

ІII.7) Стойност, посочена в договора
22863.9 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.01.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
22863.9 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.11.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Любомир Симеонов Илиев
VII.2)
Длъжност: Управител на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД