Версия за печат

01558-2016-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG411, БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Мартина Георгиева, България 1080, София, Тел.: 0889 400707, E-mail: opp_tp@bdz.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-lageri-za-bdz-tovarni-prevozi.html.

I.4) Основна дейност

Железопътни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 11 от 08.04.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01558-2016-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”, като предметът на обществената поръчка е делим на 14 обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-128 от 16.12.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Белоруски лагери АД, ул. Герлово № 13, България 1504, София, Тел.: 02 8468666, E-mail: tania@blageri.com, Факс: 02 8468076

Интернет адрес/и:

URL: www.blageri.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.” за доставка на 20 бр. лагери 22308EAS.M.C3 и 10 бр. лагери 22311K.МВ.С3 + H2311 - обособена позиция № 1 , доставка на 3 бр. лагери NU306MA.C3, 10 бр. лагери NU309М.С3, 8 бр. лагери NU310М.С3, 20 бр. лагери NU312MА.C3 и 4 бр. лагери NU326MAP65 - обособена позиция № 4 , доставка на 12 бр. лагери NJ324EМ.C3 - обособена позиция № 5, доставка на 18 бр. лагери NU1036M.C3 и 4 бр. лагери NUP230M.C3” - обособена позиция № 10 и доставка на 28 бр. лагери 23956MВ.C3” - обособена позиция № 12.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

5

ІII.7) Стойност, посочена в договора
29582.51 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.04.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 5
Причини за забавянето: 4 дни за І партида и 1 ден за ІІ партида.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
29582.51 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.11.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Любомир Симеонов Илиев
VII.2)
Длъжност: Управител на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД