Версия за печат

01170-2016-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000698427

BG411, Национална служба за охрана, Бул.Черни връх № 43, За: Илия Илиев, България 1470, София, Тел.: 02 8198230, E-mail: iliev@nso.bg, Факс: 02 9640412

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nso.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nso.bg/procdisplay.php?id=17.

I.2) Вид на възложителя

Национална или федерална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 2012 от 31.08.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01170-2016-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2541 от 07.11.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Енерджи МТ ЕАД, Столична община, р-н Оборище, ул. Бачо Киро № 8, ет. 3, България 1000, София, Тел.: 0246238 80, E-mail: office@emtbg.com, Факс: 0298013 50

Интернет адрес/и:

URL: http://www.emtbg.com/contacts.aspx.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
224000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

31.10.2017 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 28, т. 2 от договор с рег. № 2541/07.11.2016 г. - по взаимно съгласие на страните.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 50% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договорът е прекратен преди изтичане на предвидения в него срок от 2 години. Действието му е продължило 1 година от сключването му, т.е. за половината (50 %) от периода, за който е сключен.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
93236.48 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.11.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Генерал-лейтенант д-р Ангел Александров Антонов
VII.2)
Длъжност: Началник на Национална служба за охрана