Версия за печат

01270-2017-0009

BG-0001696327053:

Решение за откриване на процедураРешение номер РПД17-ДИ05-288 от дата 08.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0001696327053

BG411, Столична община - район Подуяне, Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница №51, За: Лилия Геринска - Гл. юрисконсулт, България 1517, 0001696327053, Тел.: 02 8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8141871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.poduiane.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop1.bg/organization/bid/1000314.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Избор на доставчик на нетна електроенергия и на координатор на балансираща група за обектите, общинска собственост, индивидуализирани като отделни консуматори на електроенергия на територията на Столична община - район "Подуяне""

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Чрез настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се цели избор на Изпълнител за доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение, който да изпълнява функции на координатор на балансираща група за обектите общинска собственост, индивидуализирани като отделни консуматори на електроенергия на територията на Столична община - район "Подуяне" и съответните измервателни точки за нуждите на посочените имоти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции поради обстоятелството, че правилата за измерване, начинът на отчитане и заплащане на нетната активна електрическа енергия следва да бъдат еднакви за всички обекти. В този смисъл разделянето на обособени позиции би било нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.2 във връзка с чл.20, ал.1, т.1 ,буква "Б" от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбите се подават съгласно сроковете по чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ЕВА МИХАЙЛОВА МИТОВА

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ПОДУЯНЕ"