Версия за печат

04604-2017-0002

BG-с. Антимово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 6 от дата 07.11.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 202623635

BG311, Дунав мост Видин - Калафат АД, ж.к. Местност Гриндури, ул. 96 № 4, с. Антимово, община Видин, За: Елисавета Антонова, Гуам 3776, с. Антимово, Тел.: 094 988180, E-mail: dunavmost2.vd@gmail.com, Факс: 094 988180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vidincalafatbridge/bg/procurement/12.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ,ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ" АД ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2020 Г.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на "Дунав мост Видин - Калафат" АД за периода 2018-2020 г. Обществената поръчка включва 2 обособени позиции, както следва: ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 - 2020 г. ПОЗИЦИЯ 2: застраховка на плавателни съдове “Каско” на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 - 2020 г. В предмета на обществената поръчка се включват застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдови на моторна лодка, собственост на Възложителя, както и застраховка каско на моторна лодка, собственост на Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2400 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

"Дунав мост Видин - Калафат" АД е секторен възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки. За секторните възложители са налични специални правила при възлагане на обществени поръчки, като съгласно чл. 138 от ЗОП секторните възложителите могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП. С решение № Решение № 1/26.05.2017 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, Възложителят е открил обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 - 2020 г.”, в която като обособени позиции са включени: обособена позиция № 8: застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове” на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 - 2020 г. и обособена позиция № 9: застраховка на плавателни съдове“Каско” на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 - 2020 г. В посочената обществена поръчка за обособена позиция № 8 и № 9 не са подадени оферти, като същите са прекратени с Решение № 2/25.09.2017 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин - Калафат” АД на основание чл. 110, ал. 1, т.1 от ЗОП, поради липса на подадени оферти. Решението за прекратяване е влязло в законна сила. Предвид посоченото, е изпълнен фактическият състав на чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на предмета на настоящата обществена поръчка от две обособени позиции.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Участник: ЗАД „Алианц България”, ЕИК: 040638060, седалище и адрес:гр. София 1504, бул. „Княз Дондуков” № 59

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от публикуване на решението за откриване на процедурата на договаряне почл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Любомир Кирилов Низамов

VIII.2) Длъжност

Изп. директор на "Дунав мост Видин - Калафат" АД