Версия за печат

00833-2017-0013

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ВСС-14803 от дата 06.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121513231

BG411, Висш съдебен съвет, ул. Екзарх Йосиф 12, За: Петър Станков; Светлана Карамешева, България 1000, София, Тел.: 02 9151934; 02 9151936, E-mail: s.karamesheva@vss.justice.bg, Факс: 02 9151930; 02 9819176

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vss.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index..

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: съдебна власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционeн проект, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строежи, във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет, по осем обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционeн проект, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строежи, във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет, по осем обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и оценка на съответствието по част „Еенергийна ефективност“ за обект „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“; Особена позиция № 2 „Осъществяване на строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и материали с договорите за строителство /инвеститорски контрол/ за обект Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“; Особена позиция № 3 „Осъществяване на строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и материали с договорите за строителство /инвеститорски контрол/ за обект Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на районен съд, гр. Нова Загора“; Особена позиция № 4 „Осъществяване на строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и материали с договорите за строителство /инвеститорски контрол/ за обект I-ви етап „Строителни работи по част „отопление, ветнилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УПИ II, кв.39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“; Особена позиция № 5 „Осъществяване на строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и материали с договорите за строителство /инвеститорски контрол/ за обект Извършване на СМР за основен ремонт на фасадата на сградата на Окръжен съд, гр. Шумен“ Особена позиция № 6 „Осъществяване на строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и материали с договорите за строителство /инвеститорски контрол/ за обект Извършване на строително-монтажни работи – основен ремонт на фасадата на сградата на районен съд, гр. Варна“; Особена позиция № 7 „Осъществяване на строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и материали с договорите за строителство /инвеститорски контрол/ за обект Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар“; Обособена позиция № 8 – „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол в процеса на строителството за обект „Проектиране и изпълнение на строителни работи по отоплителна система и достъпна среда на сградата на Окръжен съд гр. Пазарджик“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 134166.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и прогнозната стойност. Не са налице условия за провеждане на пряко договаряне с определени лица. С цел осигуряване на максимална публичност и постигане на най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП, а именно - публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Общата стойност на обществената поръчка по осемте обособени позиции е в размер общо на 134 166,67 (сто тридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест и 0,67) лева без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лв.) без включен ДДС; - Обособена позиция № 2 – 54 166,67 лв. (петдесет и четири хиляди сто шестдесет и шест и 0,67 лв.) без включен ДДС; - Обособена позиция № 3 – 29 166,67 лв. (двадесет и девет хиляди сто шестдесет и шест и 0,67 лв.) без включен ДДС. - Обособена позиция № 4 – 8 333,33 лв. (осем хиляди триста тридесет и три и 0,33 лв.) без включен ДДС; - Обособена позиция № 5 – 958.33 лв. (деветстотин петдесет и осем и 0,33 лв.) без включен ДДС. - Обособена позиция № 6 – 2 250,00 лв. (две хиляди дведта и петдесет лв.) без включен ДДС. - Обособена позиция № 7 – 958.33 лв. (деветстотин петдесет и осем и 0,33 лв.) без включен ДДС; - Обособена позиция № 8 – 13 333,33 лв. (тринадесет хиляди триста тридесет и три и 0,33 лв.) без включен ДДС. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Предвид горното, прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, представлява 18,63 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 2, представлява 40,37 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 3, представлява 21,74 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 4, представлява 6,21 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 5, представлява 0,71 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 6, представлява 1,68 % от общата стойност на поръчката, прогнозната стойност на Обособена позиция № 7, представлява 0,71 % от общата стойност на поръчката и прогнозната стойност на Обособена позиция № 8, представлява 9,94 % от общата стойност на поръчката Прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 са под 156 464 лв. (25 833,33 лв. без ДДС) и общата им стойност не надвишава 20% (19,25 %) от прогнозната стойност на поръчката. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 е под 30 000 /тридесет хиляди/ лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за обособени позиции № 1, № 2 и № 3), предвид техния размер и общата стойност на поръчката, се възлагат с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание по ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Боян Георгиев Магдалинчев

VIII.2) Длъжност

Представляващ ВСС (на основание решение на ВСС по протокол № 29/28.09.2017г.)