Версия за печат

00272-2017-0009

BG-С.РУЖИНЦИ:

Решение за откриване на процедураРешение номер 763 от дата 31.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/68-2017-10-31-06-50-40.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Приготвяне и доставка на готова храна - топъл обяд в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Приготвянето и доставянето на готова храна- топъл обяд, включва супа, основно ястие и хляб. Изпълнителят предоставя и десерт и/или пресни плодове и/или зеленчуци, при реализираните икономии, в следствие на оферираната единична цена за храноден под тази на Възложителя, съобразно наличния ресурс, с което не се променя броят на дните, представителите на целевата група и предложената единична цена за едно лице от целевата група за един ден без ДДС и с ДДС. Храната се доставя всеки работен ден в населените места с.Ружинци, с.Гюргич, с.Плешивец, с.Черно поле, с.Дражинци, с.Дреновец, с.Тополовец, с.Динково и с.Бело поле на територията на община Ружинци, за времето от 11,30 ч. до 12,30 ч. с капацитет на всеки работен ден от 740 лица. Рецептите за приготвяне на ястия, които се използват следва да са съотносими към тези, посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене. Срока за изпълнение на поръчка е от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Процедура BG05FMOP001-3.002„Осигуряване на топъл обяд 2016–2019”, по Договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0076-C01 „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“, финансиран от ОПХ ФЕПНЛ.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Дейностите, предмет на поръчката, нямат разнороден характер, поради което най-целесъобразно е възлагането й на един изпълнител. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 815850 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП обществената поръчка се възлага чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 - срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес; 3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; 4. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; 5. публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13; 6. получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога; 7. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност. Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. В случаите по чл.197, ал. 1, т. 1 и 6, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ружинци