Версия за печат

00267-2017-0096

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1570 от дата 31.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040325

BG421, ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, бул. Шести септември № 274, За: Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, България 4019, Пловдив, Тел.: 0359 32622550, E-mail: opokt@abv.bg, Факс: 0359 32666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на техническо оборудване за светофарни уредби за нуждите на община Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: "Доставка на техническо оборудване за светофарни уредби за нуждите на община Пловдив". Изискванията за техническо оборудване за светодиодни светофарни секции, пешеходна светодиодна светофарна секция, лед модули, микропроцесорни контролери, ПВЦ сенници, ПВЦ конзоли, алуминиеви конзоли, зумер се намират в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. Изпълнението на поръчката следва да се реализира съгласно изискванията на техническата спецификация на възложителя, условията на договора и спазвайки законодателството действащо на територията на Република България.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не предполага разделянето й на обособени позиции, тъй като не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се прилага на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП, чрез провеждане на публично състезание, като процедура, съгласно ЗОП гарантира в най- голяма степен спазването на принципите, изчерпателно изброени в чл. 2 от ЗОП (Закона за обществените поръчки).

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП "Организация и контрол на транспорта" Община Пловдив Възложител съгласно Заповед № 17ОА2632/23.10.2017 г.