00701-2017-0003

BG-Сливо поле:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-09-984 от дата 30.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: Виктор Стоянов, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2895, E-mail: slivopole@slivopole.bg, Факс: 08131 2876

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://slivopole.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://slivopole.bg/zop/order/2017-005.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална зона и път RSE ІІ-21 Русе – Силистра, както и с път ІІІ-2102 /Сливо Поле – Кубрат/”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка с предмет на дейност „Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална зона и път RSE ІІ-21 Русе – Силистра, както и с път ІІІ-2102 /Сливо Поле – Кубрат/” Подобект "Довеждащ път до помпена станция" обхваща изпълнението на строително монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на местни пътища на територията на Община Сливо поле, предвиден за изпълнение на два етапа: Етап 1 - Реконструкция на довеждащ път за помпена станция от кръстовище на km 18+886 (дясно на път RSE ІІ-21 Русе – Силистра), през имот 323, имот 325 по КВС на с. Борисово, община Сливо поле, до регулационната граница на с. Борисово”с дължина 390 м. Етап 2 - Възстановяване на асфалтово покритие на улица „Софроний Врачански“, с. Борисово, Община Сливо Поле в участъка от регулационната граница на с. Борисово – ОТ2-ОТ6-ОТ7-ОТ19-ОТ20, с дължина 285 м. За изпълнението на първия участък - ще бъдат изпълнение следните видове работи: - Земни работи – изкопи и насипи; - Уплътняване и профилиране на земно легло; - Доставка и полагане на баластра, d=35 cm; - Доставка и полагане на трошен камък (фр. 25-75), d=15 cm; - Доставка и полагане на неплътен и плътен асфалтобетон; - Направа и оформяне на банкети; - Полагане на хоризонтална и вертикална маркировка; За изпълнението на втория участък - ще бъдат изпълнение следните видове работи: - Фрезоване на асфалтобетонова настилка; - Обработка на повърхността за полагане на асфалтобетон; - Доставка и полагане на неплътен и плътен асфалтобетон; - Полагане на хоризонтална и вертикална маркировка; Предвидените СМР ще бъдат извършени в следната последователност: Организация на строителния процес; Земни работи; Отстраняване на старите асфалт и тротоарни плочки в указаните участъци; Ремонт и /или рехабилитация земното легло в съществуващите участъци; Изпълнение на ново земно легло в участъците, които се разширяват.; Изпълнение на трошенокаменни настилки.; Полагане на крайно покритие /асфалт/; Мероприятия по вертикалната планировка; Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите ще бъдат извършвани на дваетапа. Изпълнението на два отделни подобекта в едно населено място неминуемо предполага необходимост от координация в определени времеви периоди с цел несъздаване на временни затруднения на населението. Досегашната практика при изпълнението на подобни обекти в общината показва, че качественото, срочно и законосъобразно изпълнение на предмета на поръчката, съчетано със създаване на минимални неудобства за местното население предполага изпълнението на обекта от един изпълнител, който е отговорен за създадената организация и има цялостно наблюдение върху изпълнението на всички участъци, включени в предмета на поръчката. Следва да се има предвид и факта, че след приключване на двата участъка на строително –ремонтните работи, съответно е целесъобразно и отговорността по изпълнението да не е разделена. Възлагането на двата етапа на строително-ремонтните работи на двама отделни изпълнители би създало пречки и в частта относно това как тече гаранционния срок на извършеното СМР. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделена на обособени позиции гарантира постигането на оптимален резултат. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 281833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При провеждане на настоящата процедура чрез публично състезание по ЗОП, мотивът за избора й е, че прогнозната стойност на обществената поръчка е в границите на праговете по чл. 20, ал. 2 от ЗОП. Eстеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в чл.20, ал.2, от ЗОП за публично състезание . С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на Общината.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. Настоящата обществена поръчка е финансирана със средства за строителство и ремонт на общинските пътища, осигурени от Републиканския бюджет . 2. Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема: - Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността по чл. 3, ал. 1 от договора, платимо в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на следните документи: а) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); б) представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. - Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността на договора, при изпълнение на всички предвидени дейности, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните документи: а) Протокол за приемане на действително извършените СМР (бивш образец Акт 19), съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и Консултант - строителен надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР; б) Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация; в) Фактура за одобрената сума по Протокола за приемане на извършени СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При окончателното плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приспада от одобрената по съответния протокол стойност за действително извършените СМР остатъка от авансовото плащане. Разплащането при изпълнението на обществената поръчка се осъществява до размера на осигурените средства, включително и авансовото плащане. Останалите условия са разписани в проекта на договор. 3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Същата може да се предостави в една от следните форми: 3.1. Парична сума; 3.2. Банкова гаранция; 3.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 4. Изисквания към личното състояние на уч-ците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1 - т.7 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите - част от Документацията за поръчката. Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. (Обр. №1). 5. Място за получаване на оферти е сградата на Община Сливо поле, гр. Сливо поле, пл. "Демокрация" № 1.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Валентин Христов Атанасов

VIII.2) Длъжност

кмет на Община Сливо поле