Версия за печат

00853-2017-0001

BG-СОФИЯ:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 27.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121462057

BG411, Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска Асоциация диабет, ЖК БАНИШОРА, УЛ. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН БЛ.20, За: Румяна Танева, България 1233, СОФИЯ, Тел.: 02 9310779, E-mail: badiabet@abv.bg, Факс: 02 8326175

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.badiabet.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията – членове на БАД, по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет "хранителни продукти" за един диабетик. Съдържанието на пакетът " хранителни продукти" е описано в Техническа специфиация. Прогнозното количество пакети " хранителни продукти" е до 4500 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на поръчката не позволява разделянето на обособени позиции поради комплексна оценка от влияние на храните включени в пакета върху здравето на болните от диабет.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 141660 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП и чл.20, ал. 2, т. 2 от ЗОП чрез „Публично състезание“, при отчитане на прогнозната стойност на настоящата поръчка. Възложителят се възползва от съкратен срок за провеждане на процедурата на основание чл.178, ал. 3 от ЗОП и определя срок за получаване на оферти от 12 дни от изпращане на обявлението за обществената поръчка за публикуване. Мотивите за прилагане на чл. 178, ал. 3 са следните: Обстоятелствата, които обуславят необходимостта от спешно възлагане са: 1. На 21.09.2017 г., след продължително боледуване, почина Председателят на УС на БАД – Красимир Кънев. Приживе същият не определя на основание чл. 7, ал.1 от ЗОП длъжностно лице, което да организира и да възложи обществената поръчка своевременно. При така създалата се ситуация и доколкото съгл. чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, Възложител на обществената поръчка е представляващият публичноправната организация, за СНЦООПД „Българска Асоциация Диабет“ е налице невъзможност за откриване и провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка до вписване в съдебния регистър на ЮЛНЦ на новоизбран представляващ на сдружението. С Решение №16 от 10.10.2017 г. на СГС, изготвено за получаване на 18.10.2017 г. , в съдебния регистър на ЮЛНЦ е вписан новоизбрания Председател на УС на БАД – Майя Иванова Викторова – Ханджийска. 2. Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията – членове на БАД” се осъществява в изпълнение на програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, финансирана с целева субсидия от Бюджета на Р. България за 2017 г., поради което следва да бъде проведена, изпълнена и доставките заплатени до 31.12.2017 г. Доставките на хранителните продукти следва да бъдат извършени в 52 различни населени места на територията на РБългария. Част от доставките следва да бъдат извършени в труднодостъпни планински райони /области: Смолян; Видин; Габрово и др./, които с оглед предстоящия зимен сезон могат да бъдат осуетени. Бенефициенти по горецитираната програма са най-вече възрастни хора страдащи от диабет, чиито режим на хранене е основна предпоставка за пълноценен живот. 3. Към настоящия момент евентуалното прилагане на сроковете по чл. 178, ал. 2 от ЗОП, би довело до невъзможност процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде проведена, да бъде сключен договор за обществена поръчка и същият да бъде изпълнен до края на 2017 г. Всичко гореизложено обуславя необходимостта от спешно възлагане, като следва да бъде приложена разпоредбата на чл.178, ал. 3 от ЗОП, като Възложителят определя срок за получаване на оферти от 12 дни от изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Майя Иванова Викторова - Ханджийска

VIII.2) Длъжност

Председател на Управителния съвет на "Българска Асоциация Диабет".