Версия за печат

00267-2017-0095

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП83 от дата 27.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Лиляна Шопова - юрисконсулт в дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656751, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171024HZkR5500942.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Инженеринг (изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива, да се изпълнят необходимите строително – монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив”. Поръчката включва в обхвата си следните четири дейности: 1. Разрушаване на съществуващата сграда; 2. Проектиране; 3. Извършване на СМР; 4. Упражняване на авторски надзор по време на строителството. Избраният изпълнител следва да извърши гореописаните дейности по отношение на строежа – предмет на поръчката. Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са: 1. Изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива; 2. Качествено и законосъобразно извършени строително – монтажни работи; 3. Осъществен авторски надзор

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В поръчката няма обособени позиции.Предметът на обществената поръчка не позволява да бъде разделен на обособени позиции - изпълнението на предмета на поръчката от повече от един изпълнител би било нецелесъобразно

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Официални имейл адреси за кореспонденция с възложителя са:todor_todorov@plovdiv.bg

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Александър Милков Държиков

VIII.2) Длъжност

зам.кмет „Култура и туризъм“, Упълномощен възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед №17ОА2665/25.10.2017 г. на кмета на Община Пловдив