Версия за печат

00575-2016-0003

BG-Раковски:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471543

BG421, Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Гл. юрисконсулт на Община Раковски и инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 0882 828194, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПЗ - 3 от 26.02.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00575-2016-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 302 от 15.08.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, СТРОЙНОРМ ЕООД, район Триадица, ул. Доспат № 54, ап. 3, България 1463, София, Тел.: 0898 572922, E-mail: stroynorm@abv.bg, Факс: 02 8510046

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции“ за Обособена позиция № 3 „Жилищен блок, находящ се в с. Шишманци, ул. 5-та, № 1“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

160

ІII.7) Стойност, посочена в договора
393500 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.10.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Чл. 2 с допълнително споразумение от 08.11.2016г., неразделна част от договора ; Преди промяната: "Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 393 500 (триста деветдесет и три хиляди и петстотин лева) без ДДС или респективно 472 200 (четиристотин седемдесет и две хиляди и двеста лева) с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включва: 1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор в размер на 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лева без ДДС, респективно 25 800 (двадесет и пет хиляди и осемстотин) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 2. цена за строително-монтажни работи в размер на 372 000 (триста седемдесет и две хиляди) лева без ДДС, респективно 446 400 (четиристотин четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 3. непредвидени разходи в размер до 6 600 (шест хиляди и шестстотин) лева без ДДС, респективно 7 920 (седем хиляди, деветстотин и двадесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя". ; След промяната: "Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 400 100 (четиристотин хиляди и сто) лева без ДДС, респективно 480 120 (четиристотин и осемдесет хиляди, сто и двадесет) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включва: 1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор в размер на 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лева без ДДС, респективно 25 800 (двадесет и пет хиляди и осемстотин) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 2. цена за строително-монтажни работи в размер на 372 000 (триста седемдесет и две хиляди) лева без ДДС, респективно 446 400 (четиристотин четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 3. непредвидени разходи в размер до 6 600 (шест хиляди и шестстотин) лева без ДДС, респективно 9 920 (девет хиляди, деветстотин и двадесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя". ; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП (отм.)
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
400100 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Настоящата информация се подава в РОП на АОП към днешна дата, тъй като е констатирано окончателно разплащане с Изпълнителя на дата 11.10.2017г. Досежно всякакви действия на МРРБ по спиране и възстановяване Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на страната и в частност общината, последната (общината) не носи отговорност.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.10.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Раковски