00360-2017-0029

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-224 от дата 26.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост на медицинска апаратура” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура, разделена в 3 /три/ обособени позиции. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” – Приложение № 1 към документацията, медицинска апаратура, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 486700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. За обособените позиции/ном. единици, предмет на настоящата поръчка, не са подадени оферти за участие или са подадени оферти, които са неподходящи. При наличие на тези обстоятелства, съгл. чл.79, ал.1, т.1, възложителите могат да проведат процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ДЪЧМЕНД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, ЕИК: 130928543, „МЕДИЛОН” ЕООД, ЕИК: 121600953, „ХРОНО” ООД, ЕИК: 130998890, „НОВИМЕД КАРДИО” ООД, ЕИК: 204128693, „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, ЕИК: 201090465, „ИНФОМЕД” ООД, ЕИК: 121155656, „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК: 831641528, „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД, ЕИК: 103506445, „ПРОКОЛ” ЕООД, ЕИК: 115834072, „МОЛЕКЮЛАР СОЛУШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 201767287, „СТЕРИМЕД-93” ООД, ЕИК: 40923312, „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД, ЕИК: 130824861, „ЛКБ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121250645, „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ООД, ЕИК: 200600292, "ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК: 130747087, „ХРОМА” ООД, ЕИК: 121005959, „ХЕЛИКС ГЪДЕВ И СЪДРУЖИЕ” СД, ЕИК: 10724475, „МЕДИЛАБ” ЕООД, ЕИК: 131443308, ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА”, ЕИК: 831913939, „ЕЛТА 90М” ООД, ЕИК: 130469816, РСР ЕООД, ЕИК: 121706547, „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121152973, „ТРИМЕД” ООД, ЕИК: 131211797, „САНИ МЕД” ЕООД, ЕИК: 121427533, "РЕНТГЕНОВА АПАРАТУРА" ЕООД, ЕИК: 130494890, “АСМ2” ЕООД, ЕИК: 121327440, “Смарт Ко” ЕООД, ЕИК: 030232606, “АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 200123131, “ХРОМАТЕХ” ЕООД, ЕИК: 131414121, “Алкон България” ЕООД, ЕИК: 131168837, „ЕВРОМЕД - 7” ООД, ЕИК: 175234413, „ТОП-ДИАГНОСТИКА” ООД, ЕИК: 130284625, “БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО” ООД, ЕИК: 121363707, “АДИТУС” ЕООД, ЕИК: 130628154, „БУЛБИО ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД, ЕИК: 131039625, Илан Медицинска Апаратура ООД, ЕИК: 103597142, „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД, ЕИК: 010652246, „Диамед” ООД, ЕИК: 121062052, „АКВАХИМ” АД, ЕИК: 200984964

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: З-101 от 26.05.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00360-2017-0013

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т.5, в 10-дневен срок от публикуване на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор