Версия за печат

00267-2017-0094

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП82 от дата 25.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Вероника Шеханова - юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656726, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171025gnfr5519782.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на топлинна енергия, с топлоносител гореща вода, за обекти, собственост на община Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на топлинна енергия, с топлоносител гореща вода, за обекти собственост на община Пловдив“ в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Наредба №16-334 от 06.04.2007г. за топлоснабдяването. Доставката на топлинна енергия следва да е с качество, което съответства на „Общите условия за продажба на топлинна енергия от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД на потребители за битови нужди в град Пловдив”, одобрени с Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и действащи към момента на сключване на договора. Обектите, собственост на Община Пловдив са със следните административни адреси: 1. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 46, вх. А, с ИТН 1975066; 2. гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 100 с ИТН 1991161; 3. гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 51 с ИТН 1995011; 4. гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 51, с ИТН 1993558; 5. гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ №14, с ИТН 1984682; 6. гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 39, с ИТН 1997375; 7. гр. Пловдив, ул. „Победа“ №2, с ИТН 1993445; Договорът за възлагане на поръчката ще бъде със срок на изпълнение 5 (пет) години, считани от датата на подписването му. Предвид факта, че срокът за изпълнение е дълъг, прогнозната стойност на поръчката е ориентировъчна и няма да бъде обвързваща за страните по договора, като същевременно се прилага най-високият ред за възлагане. Посочената от Възложителя прогнозна стойност е базирана на потреблението за последния отоплителен сезон, съобразно с актуалната цена на топлинната енергия и отнесено към срока за изпълнение на доставките, който е 5(пет) години.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не позволява разделянето му на обособени позиции, предвид това, че всички обекти, за които е необходимо да бъде осигурена доставка на топлинна енергия са на територията на гр. Пловдив и поръчката може да бъде реализирана само от един изпълнител, по силата на изключителните му права на територията на гр. Пловдив, което обуславя и избора на вида процедура за възлагане на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата по договаряне без предварително обявление е избрана в съответствие с разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закон за обществените поръчки (ЗОП), тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице, би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт – издадената от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) лицензия. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закон за енергетиката (ЗЕ), преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране. На основание чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. От Регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, публикувана на интернет страницата на КЕВР е видно, че „ ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – Пловдив притежава лицензия № Л-010-05/17.10.2000г. за пренос на топлинна енергия издадена от КЕВР, със срок на действие 20(двадесет)години. С оглед на описаната фактическа обстановка „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – гр. Пловдив се явява единствен възможен изпълнител на настоящата обществена поръчка, поради това, че притежава изключителни права за пренос на топлинна енергия на територията на град Пловдив, което е основание за провеждане на процедура по договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП няма да се прилагат разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и няма да бъде изпращана покана за участие. На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП ще се сключи договор с „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов„ № 37, ЕИК 115016602, притежаващо изключителното право да предоставя услугата по „ пренос на топлинна енергия“ за територията попадаща в обхвата на настоящето договаряне. Договорът ще бъде сключен в съответствие с чл.65, ал. 2 от ППЗОП, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата и съобразно приложимите нормативни актове в областта на топлоснабдяването и общите условия за продажба на топлинна енергия от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, Възложител съгл. Заповед 16ОА1356/07.06.2016г. на Кмета на Община Пловдив