00447-2017-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-04-10 от дата 25.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Евелина Георгиева, Антония Георгиева, a.georgieva@registryagency.bg, 02 9486 172, България 1111, София, Тел.: 029486 167, E-mail: evelina.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Ограничена процедура


IІI: Правно основание

Чл. 160 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ и „Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За търговския регистър ще се извърши: Надграждане на съществуващи публични електронни административни услуги в АВ с такива свързани с ЮЛНЦ; Надграждане на съществуващи вътрешно-административни услуги в АВ във връзка с РЮЛНЦ; Разработка и внедряване на нови публични електронни административни услуги в ИС във връзка с ЮЛНЦ; Разработка и внедряване на нови вътрешно-административни услуги; Реализиране на безхартиени процеси за ЮЛНЦ. Разработка на интеграционен слой и използване на интеграционни интерфейси за обмен на данни в реално време с вътрешни и външни системи и регистри; Подобряване на интерфейсите на ТР (Портал за граждани и служебен) ; Реализиране на безхартиени процеси за комплексни услуги. За имотния регистър ще се извърши: Надграждане на съществуващи вътрешно-административни услуги; Интеграция с външни и вътрешни институционални регистри и системи; Надграждане на съществуващи публични електронни административни услуги; Разработка и внедряване на нови публични електронни административни услуги.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект № BG05SFOP001-1.002-0003: „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между търговските регистри в Европейския съюз, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотен регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози“ и проект № BG05SFOP001-1.002-0004: “Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Технологична свързаност между отделните етапи и подетапи на изпълнение; интеграция на отделните регистри

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2202333 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

В хода на изпълнението на поръчката (на етап "внедряване") лица, упълномощени от изпълнителя, ще получат достъп, вкл. и привилегирован, до информационната система на АВ. Налице са предпоставки в хода на договора изпълнителят да получи сведения, факти или информация относно организационно-техническата и програмна защита на съответната АИС/М, технически, технологични и организационни решения, чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически интереси - данни, попадащи в приложното поле на Приложение 1 от ЗЗКИ. Със своите действия/бездействия изпълнителят може да заплаши интегритета на базата данни на АВ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Зорница Иванова Даскалова

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор