Версия за печат

00420-2017-0014

BG-Гълъбово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 29 от дата 19.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817696

BG344, Община Гълъбово, бул. Република № 48, За: Стефан Радев - Ст. експерт ОС, България 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 68901, E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com, Факс: 0418 64194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.galabovo.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://galabovo.org/porychki/851.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ Н АТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО - ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017 Г - 2018 Г"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Подробно описание на техническите параметри и изисквания се съдържа в техническата спецификация за услугата по зимно поддържане и опесъчаване

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа в град Гълъбово и населените места в общината. С оглед естеството на дейностите, изискващи съвкупно изпълнение на услугите, не се предвижда обособяване на позиции. Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 120000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Тонев Колев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Гълъбово