Версия за печат

00575-2016-0003

BG-Раковски:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471543

BG421, Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Гл. юрисконсулт на Община Раковски и инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 0882 828194, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПЗ - 3 от 26.02.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00575-2016-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 305 от 19.08.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ул. Генерал Карцов № 80, вх. В, ет. 1, ап. 4, България 4300, Карлово, Тел.: 0897 777577, E-mail: radi_stoianov@abv.bg, Факс: 0897 777577

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции“ за Обособена позиция № 2 „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 106, блок 106“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

159

ІII.7) Стойност, посочена в договора
450400 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.10.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Чл. 2 с допълнително споразумение от 08.11.2016г., неразделна част от договора; Преди промяната: "Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 450 400 (четиристотин и петдесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС, респективно 540 480 (петстотин и четиридесет хиляди, четиристотин и осемдесет) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включва: 1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор в размер на 24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС, респективно 29 760 (двадесет и девет хиляди, седемстотин и шестдесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 2. цена за строително-монтажни работи в размер на 425 600 (четиристотин двадесет и пет хиляди и шестстотин) лева без ДДС, респективно 510 720 (петстотин и десет хиляди, седемстотин и двадесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 3. Непредвидени разходи в размер до 7 200 (седем хиляди и двеста) лева без ДДС, респективно 8 640 (осем хиляди, шестстотин и четиридесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя."; След промяната: "Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 457 600 (четиристотин петдесет и седем хиляди и шестстотин) лева без ДДС, респективно 549 120 (петстотин четиридесет и девет хиляди, сто и двадесет) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включва: 1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор в размер на 24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС, респективно 29 760 (двадесет и девет хиляди, седемстотин и шестдесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 2. цена за строително-монтажни работи в размер на 425 600 (четиристотин двадесет и пет хиляди и шестстотин) лева без ДДС, респективно 510 720 (петстотин и десет хиляди, седемстотин и двадесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 3. Непредвидени разходи в размер до 7 200 (седем хиляди и двеста) лева без ДДС, респективно 8 640 (осем хиляди, шестстотин и четиридесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя."; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП (отм.)
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
457600 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Настоящата информация се подава в РОП на АОП към днешна дата, тъй като е констатирано окончателно разплащане с Изпълнителя на дата 12.10.2017г. Досежно всякакви действия на МРРБ по спиране и възстановяване Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на страната и в частност общината, последната (общината) не носи отговорност.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.10.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Раковски