Версия за печат

00546-2017-0013

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-227 от дата 18.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул.„Пловдивско шосе” №6, За: Ваня Василева-Кисьова, Цветолюба Васева, Вануату 1756, София, Тел.: 00359 28076355, E-mail: vvasileva@sbaloncology.bg, Факс: 00359 28706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://procurement.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171009wdvm1086148.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на УСБАЛ по Онкология ЕАД, гр.София

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на УСБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, предмет на поръчката, са взаимосвързани, предметът на поръчката е неделим и може да се възложи на един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 377680 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е съобразен с метода на изчисляване на стойността на поръчката според чл. 21 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 196 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП - жалба се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на УСБАЛ по онкология ЕАД, гр. София