Версия за печат

00334-2017-0037

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер Р-692 от дата 17.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Антоанета Спасова, България 1202, София, Тел.: 02 98594037, E-mail: Antoaneta.Spasova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: митническа дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници”със седем обособени позиции, както следва: -Обособена позиция № 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Лом“; -Обособена позиция № 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Видин“; -Обособена позиция № 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе“; -Обособена позиция № 4: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна в гр. Петрич“; -Обособена позиция № 5: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Варна“; -Обособена позиция № 6: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Добрич“; -Обособена позиция № 7: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Шумен“. Предметът на възлагане на настоящата обществена поръчка включва извършването на извънгаранционно поддържане и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници”, на територията на следните градове: гр. Лом, гр. Видин, гр. Русе, гр. Петрич и гр. Варна, гр. Шумен и гр. Добрич и обслужващи потребностите на териториалните структурни поделения на Възложителя, а именно Митница Лом, Митница Русе, Митница Югозападна и Митница Варна. Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи. Участникът, избран за изпълнител следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници”, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Участникът следва да има готовност за извършване на ремонт и на автомобили, собственост на Агенция „Митници“, за които се е появила необходимост от ремонт по време на тяхното преминаване или командироване на територията на Митница Лом, Митница Русе, Митница Югозападна и Митница Варна, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 194000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност равна или по-висока от 264 033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидената в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 194 000 (сто деветдесет и четири хиляди) лева без начислен ДДС, но на Възложителя е известно, че през настоящата 2017 г. ще бъдат обявени и други обществени поръчки с идентичен или сходен предмет, чиято обща стойност надвишава стойността по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП. С оглед на изложеното и доколкото не са налице предвидените в чл. 79, ал. 1 от ЗОП основанията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, при спазване на прогласените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи Възложителят обявява „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Юлиан Евтимов Мирков

VIII.2) Длъжност

Заместник-директор на Агенция "Митници" и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ЗАМ-1338/32-284528/13.10.2017 г.