Версия за печат

00267-2017-0092

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП81 от дата 17.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Тодор Тодоров -Директор на дирекция Обществени поръчки; Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171013Ithy5458314.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии с №№ 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив. Изпълнението предмета на обществената поръчка следва да се организира и осъществява съгласно действащите маршрути и маршрутни разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Пловдив, за съответна основна градска автобусна линия, при условията, съгласно документацията за обществена поръчка, и в съответствие с действащото законодателство, уреждащо обществения превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или Общински Съвет - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени, в съответствие с приложимите нормативни изисквания. Изпълнението на услугата следва да се организира по начин, осигуряващ изпълнението на минимум 35% от курсовете за деня по всяка линия, да се извършва с автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица. Услугата следва да се изпълнява с превозни средства, които са в съответствие с определения критерий за подбор, с който се определят минималните изисквания за допустимост, посочени в обявлението и в документацията за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят счита, че разделянето на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно, предвид следните мотиви: Защитата на обществения интерес и задълженията, вменени на публичния орган, натоварен с функциите по възлагане на превоза, допълват, но не изчерпателно, спецификата в предмета на настоящата обществена поръчка. Мрежата на градския транспорт в Пловдив е структурирана, като са изградени множество директни линии между всички (важни) дестинации в града. Тя предоставя много добро покритие на града в рамките на пет минутния пешеходен изохрон. На практика функционират голям брой линии, които реално предоставят пътувания с много малък брой прекачвания, което води до пътуване с една линия „от врата до врата“. Причината за подобна структура на мрежата е продиктувана от начина на заплащане на услугата - основно чрез билети, които се продават в превозното средство. Това води до пътуване и чакане на точно определена линия, за да се избегне прекачването, което пък от своя страна е свързано с двойно таксуване. От изготвения анализ за приходите и разходите на 13-те линии е видно, че 8 от тях генерират разходи на км пробег над средния за общия пакет от всички линии, и приходи на км пробег под средния за общия пакет. В абсолютна стойност тези линии генерират и най-малко продадени билети. В тази връзка обособяването на всяка линия в самостоятелна обособена позиция създава условия за реализиране на риск от прекъсване на услугата за дадена линия, поради очакваната липса на интерес. Предвид цитираните по-горе обстоятелства това ще доведе до силно накърняване на обществения интерес. Предмет на поръчката са 13 от общо 29-те основни автобусни линии на град Пловдив, именно поради този факт и предметът на поръчката е „интегрирана обществена услуга” - взаимосвързани превозни услуги в рамките на определен географски район, които ползват единно информационно обслужване, система за билети и разписание, според легалната дефиниция. Избраният изпълнител следва да поеме задължението за извършване на обществената услуга, при поставените изисквания за нейното качество, като му се предоставят изключителни права и компенсация за обществената услуга. При избор на изпълнител, в подвижния състав на същия ще се интегрират компонентите, придобити с финансовата подкрепа на ОП „РР” 2007-2013 по Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”. Обхващането на всички превозни средства от Системата за управление на градския транспорт (СУГТ) ще даде възможност за пълното въвеждане на Системата за електронно таксуване и Системата управление на автопарка и информация за пътуване по всички линии. Това ще даде възможност, когато пътник чака на определена спирка, да може да има алтернативи за избор в начина си на придвижване и да може да ползва не само една линия в направлението, в което пътува независимо от факта, че ще трябва да се прекачи някъде. С това ще се сведе до минимум времето за чакане на спирките. Тази възможност е благоприятствана най-вече от новата тарифна политика. Осъществяването ще зависи и от улесняването на самите прекачвания в максимална степен. Рискът от забава при сключване на договори за определени линии, било поради липса на участници или поради възможно обжалване, ще доведе до забава в достигането на пълната функционалност на Системата за управление на градския транспорт и ще лиши ползвателите на масовия обществен транспорт от услугите на СУГТ и от получаването на една по-качествена транспортна услуга на по-добра цена. Налице е необходимост от минимизиране на рисковете от прекъсване на интегрираната обществена услуга, както и свързаните с нея дейности и системи за контрол.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 36925432.64 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № 431, взето с Протокол № 16 от 29.09.2016 г., на Общински съвет – Пловдив, във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламента), и във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАП). Възложителят взема решение за възлагане на обществената поръчка чрез процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП - открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 113, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, както и чл. 16д от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, както и предвид поставените в обявлението и в документацията за обществената поръчка критерии за подбор и минимални изисквания за допустимост, изискващи значителни инвестиции, договорът за изпълнение на поръчката ще бъде сключен за срок на действие 10 години, съгласно условията на проекта на договор. Прогнозната стойност на поръчката е изчислена по реда на чл. 21, ал. 11 , т. 2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 3 ЗОП, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в ОВ на ЕС са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Златин Иванов Велев

VIII.2) Длъжност

Зам. кмет Транспорт в община Пловдив, упълномощен за възложител със Заповед № 17ОА2549/12.10.2017 г.